JABATAN MATEMATIK

Jabatan Matematik Kolej Matrikulasi Perak terdiri daripada :

Unit Matematik

Unit Sains Komputer

Jabatan ini berusaha ke arah memberi perkhidmatan cemerlang dalam pengajaran subjek Matematik dan Sains Komputer. Fokus utama perkhidmatan Jabatan ini adalah menyediakan pelajar-pelajar dengan pembelajaran Matematik dan Sains Komputer peringkat pra-universiti bagi melayakkan pelajar mengikuti pembelajaran ke tahap ijazah sarjana muda.

 Strategi-strategi untuk mencapai matlamat Jabatan adalah dengan:

  1. Memantapkan kualiti pengajaran dan pembelajaran
  2. Meningkatkan prestasi peperiksaan pelajar
  3. Memantau dan menilai proses kerja
  4. Memberi latihan kepada pensyarah untuk meningkat kompetensi serta menyemai semangat bekerja berpasukan yang utuh.

Adalah diharapkan segala proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Jabatan ini dapat memberi ruang yang luas kepada pelajar untuk terus cemerlang dalam pemerolehan ilmu dan kemahiran yang tinggi dalam Sains dan Teknologi bagi membolehkan pelajar menjadi warga yang berilmu dan kekal relevan dalam era globalisasi ini. 

 

JABATAN SAINS

Jabatan Sains Kolej Matrikulasi Perak terdiri daripada :

Unit Biologi

Unit Fizik

Unit Kimia

Unit Makmal Sains

Jabatan sains ini ditunjangi dengan tenaga pengajar dan staf sokongan yang terdiri daripada para profesional yang diiktiraf kelayakannya, terlatih serta berpengetahuan sejajar dengan visi Kolej Matrikulasi Perak untuk menjadi Kolej Matrikulasi yang terunggul. Jabatan Sains berusaha dalam melengkapkan pensyarah sains dan staf makmal dengan ilmu pengetahuan serta kemahiran yang relevan dengan mata pelajaran. Dengan pengetahuan serta kemahiran itu pensyarah Sains akan mendidik dan menghasilkan pelajar Sains yang cemerlang. Pensyarah Sains serta staf makmal sentiasa berusaha kearah merealisasikan misi jabatan Sains iaitu, untuk menjana pelajar sains yang seimbang dan terunggul ke program ijazah pertama serta dapat bersaing diperingkat global.

 

JABATAN SASTERA IKHTISAS

Jabatan Sastera Ikhtisas Kolej Matrikulasi Perak terdiri daripada :

Unit Perakaunan

Unit Ekonomi

Unit Pengurusan Perniagaan

Unit Pendidikan Islam dan Moral

Unit Dinamika Kemahiran

Unit Bahasa Inggeris

 

JABATAN PENGURUSAN PELAJAR

Jabatan Pengurusan Pelajar Kolej Matrikulasi Perak terdiri daripada :

Unit Hal Ehwal Pelajar ( HEP )

HEP merupakan sebuah unit yang bertanggungjawab untuk mempertingkatkan lagi Pembangunan Sahsiah Pelajar, Pengurusan Perkhidmatan dan Jalinan Kolaborasi yang berkesan di antara pelajar dalam bersama-sama membantu Kolej Matrikulasi Perak meneraju kecemerlangan  seiring dengan hasrat  untuk melahirkan pelajar yang cemerlang di dalam pelbagai aspek.

Unit Kokurikulum

merupakan salah satu unit di bawah Jabatan Pengurusan Pelajar menawarkan Kokurikulum yang merupakan subjek wajib melibatkan tiga komponen iaitu Unit Beruniform (KK), Kelab dan Persatuan (KP) dan Sukan dan Permainan (KS). Setiap pelajar diwajibkan mengambil salah satu daripada tiga komponen tersebut. Pelaksanaan Kokurikulum berkonsepkan pembelajaran kemahiran pengurusan dalam sesuatu aktiviti di samping dapat memupuk serta menerapkan pembelajaran kemahiraninsaniah. Bermula tahun 2006, Kementerian Pengajian Tinggi telah mensyaratkan kemasukan pelajar ke IPTA dikira berdasarkan merit 10% markah kokurikulum. Perkara ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pemilihan calon-calon yang layak untuk mengikuti kursus-kursus kritikal yang ditawarkan di IPTA. Selaras dengan visi unit kokurikulum “MEMBINA GENERASI BARU YANG CEMERLANG MELALUI AKTIVITI KOKURIKULUM”.

Unit Kaunseling

Unit Kaunseling yang mempunyai visi untuk Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari segi fizikal, perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep Perkhidmatan Kaunseling dan Kerjaya Berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan pelajar dan kolej. 

 

PEPERIKSAAN

Unit Peperiksaan Kolej Matrikulasi Perak dikemudi oleh seorang Penolong Pengarah Peperiksaan I dan seorang Penolong Pengarah Peperiksaan II serta dibantu oleh seorang Pembantu Operasi. Unit ini berperanan menyelaras, menyelia, memantau, membantu dan memudahkan pengurusan berkaitan peperiksaan sebelum, semasa dan selepas peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM).