Articles

Ketua Jabatan Sastera Iktisas

Unit Perakaunan | Unit Pengurusan Perniagaan | Unit Ekonomi | Unit Pendidikan Islam

Unit Kemahiran Dinamika | Unit Bahasa Inggeris


 
Perutusan Ketua Jabatan Sastera Iktisas

Jabatan Sastera Ikhtisas diterajui oleh seorang Ketua Jabatan. Enam (6) unit yang bernaung di bawah Jabatan Sastera Ikhtisas ialah unit Perakaunan, Unit Pengurusan Perniagaan, Unit Ekonomi, Unit Pendidikan Islam dan Moral, Unit Dinamika Kemahiran dan Unit Bahasa Inggeris. Setiap unit diketuai oleh seorang ketua unit dan semua pensyarah unit terdiri daripada mereka yang terlatih dan mempunyai kelayakan dalam bidang masing-masing.

Visi
Melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi sahsiah dan akademik

Misi
Memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan cekap dan berkesan demi kecemerlangan prestasi akademik dan sashsiah para pelajar.

Objektif
Memastikan sekurang-kurangnya 50% pelajar jurusan Perakaunan mencapai kejayaan cemerlang (A) bagi mata pelajaran Perakaunan,  Pengurusan Perniagaan dan Ekonomi
 

Encik Azmir b. Radin Mustapha Amiruddin
Ketua Jabatan Sastera Ikhtisas